Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies.

KONTAKTY

Ing. Milan Novotný-STEN
Radkovice 64
33401 Přeštice
tel: +420 377986173
fax: +420 377986043
info(a)sten-uchytky.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 219,0 Kč (8,8 EUR)
naše cena 319,0 Kč (12,8 EUR)
naše cena 349,0 Kč (14,0 EUR)

VŠE O NÁKUPU » OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. úvodní ustanovení

1.1. tyto obchodní podmínky firmy Ing.Milan Novotný-STEN se sídlem Akatová 530, 33901 Klatovy, provozovna Radkovice 64, 334 01 Přeštice, identifikační číslo 61752606/dále jen prodávající/ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb./dále jen občanský zákoník/ vzájemná práva a povinností smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy/dále jen kupní smlouva/ uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou/dále jen kupující/ prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sten-kovani.cz /dále jen webová stránka/ a to prostřednictvím rozhraní webové stránky/dále jen webové rozhraní obchodu/

1.2. obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží/dále jen uživatelský účet/Kupující může provádět objednávání zboží i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským loginem. Kupující je povinen zachovávat mlčenslivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. kupující není opravněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám

2.5. prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.6. kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru prodávajícího.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží, minimálního množství. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků.

3.3. webové rozhraní obchodu informuje i o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci České republiky.

3.4. pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhranní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o.:

3.4.1. objednaném zboží/objednané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu/

3.4.2. způsob úhrady kupní ceny zboží-dobírkou

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

3.5. před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

3.6. prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakter objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky/písemně či elektronicky/

3.7. smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky/akceptací/, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pri použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

3.9. kupující a registrovaný zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od prodavajícího na uvedenou e-mailovou adresu

4.1. cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu při dodaní zboží v místě určené v objednávce kupujícím dobírkou

4.2. kupující určuje náklady s dodáním zboží na částku 100,- Kč bez DPH u standartní zásilky. U velkoobjemových zásilek bude cena upřesněna kupujícímu před dodáním zboží. V případě že kupující objedná zboží v částce vyšší jak 2.000,- Kč bez DPH náklady s dodáním zboží nese prodávající.

4.3. s spolu s objednaným zbožím přikládá prodávající i daňový doklad-fakturu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od doručení zboží. Zboží bude vráceno v tomto termínu na adresu prodávajícího, v neporušeném obalu, poštou nebo jinou balíkovou službou.
Náklady spojené s tímto vrácení nese kupující. Po obdržení zboží bez vad , prodávající do 14-ti dnů zašle na účet kupujícího vratku ve výši prodejní ceny s odečtením nákladů na zaslání zboží kupujícímu

6. přeprava a dodání zboží

6.1. prodávající dodá objednané zboží prostřednictvím smluvní přepravní firmy, na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Kupující je povinen zásilku převzít.

6.2. v případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutno dodat opakovaně nebo jiným způsobem, vícenáklady nese kupující 6.3. kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. vadné zboží, reklamace

7.1. práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy zejména ustanovením § 1914 až §1925, §2099 až §2117 a §2161 až §2174 občanského zákoníku

7.2. prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí má takové vlastnosti, které prodávající popsal ve svém webovém obchodě

7.3. projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí

7.4. práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Ing. Milan Novotný-STEN, Radkovice 64, 334 01 Přeštice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. prodávající musí do 30-ti dnů oprávněnou reklamaci vyřídit a to dodáním zboží bez vad v požadované kvalitě a množství.

8. ochrana osobních údajů

8.1. ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou,je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak nařízením EU o ochraně osobních údajů platné od 25. 5. 2018.

8.2. kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a poviností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, kde není vyžadován souhlas  a také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, který je podmíněn souhlasem příjemce těchto sdělení.

8.3. kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje úvádět správně a pravdivě a že je povinnen v případě uživatelského účtu své údaje aktualizovat při případné změně.

8.4. osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě automaticky a to na dobu nezbytně nutnou, jsou archivovány pod dobu, které nám ukládají příslušné právní předpisy.

8.5. požáda-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající tuto informaci předá ,za úhradu nepřevyšující náklady s tím spojené.

8.6. kupující má právo o výmaz svých údajů, pokud nejsou potřebné pro účel pro které byly zpracovány.

8.7. každý kdo udělil souhlas s příjmem marketingových informací, může tento souhlas kdykoliv odvolat.

9. závěrečné ustanovení

9.1. pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje kupujícího ze zahraničí, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem

9.2.kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivován prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

v Radkovicích dne 25.05.2018